Vykonávanie odborných činností pozostávajúcich z povrchovej úpravy vnútorných a vonkajších častí budov a aplikácia interiérových a fasádnych omietkových zmesí patrí pod kompetencie omietkára.

Omietkári musia vedieť:

 • čítať stavebné výkresy
 • posudzovať pripravenosť podkladu na omietanie a v prípade potreby podklad upraviť
 • vypočítavať spotrebu materiálu
 • pripravovať malty a omietkové zmesi
 • zhotovovať a opravovať jednovrstvové a viacvrstvové omietky
 • používať strojné zariadenia na omietanie

Odborné vedomosti a zručnosti:

 • ovládanie stavebných materiálov, ich druhov, vlastnosti a spôsoby použitia
 • ovládanie postupov montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
 • vykonávanie povrchových úprav zatepľovacieho systému omietkami, vrátane farebných náterov
 • zhotovovanie a opravy jadrových, štukových, vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok, vrátane omietok hladených oceľovým hladidlom
 • omietanie a štukovanie bežných stavebných plôch

Reagujte na pracovnú ponuku