search
Quatro
Cenová ponuka

Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Frameworks s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 54, 851 01 Bratislava, IČO: 47 949 597, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 101119/B.

Sídlo prevádzky e-shopu: Blagoevova 28, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421 948 888 277, e-mail: shop@frameworks.store

 

I. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníka e-shopu za účelom realizácie kúpnej zmluvy, najmä v súvislosti so zabezpečením:

 

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom ako aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy, najmä zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Na účely priameho marketingu používame e-mail zákazníka. Právnym základom je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na tomto spracovaní.

 

II. Kategória dotknutých osobných údajov

Za účelom vybavenia objednávky, zaistenia doručenia tovaru a plnenie ďalších práv s tým súvisiacich prevádzkovateľ spracováva tieto údaje klienta: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail, adresu, doručovaciu adresu, obsah objednávky a údaje súvisiace s objednávkou a jej vybavením. V prípade nákupu pre firmu, spracováva prevádzkovateľ jej obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ. V prípade reklamácie spracováva prevádzkovateľ údaje súvisiace s vadou plnenia, resp. vadou tovaru.

 

E-shop www.frameworks.store používa cookies, ktoré v spojení s ďalšími informáciami môžu byť považované za určitých okolností za osobný údaj. Prevádzkovateľ nemá záujem na takomto spracovaní cookies, t.j. prevádzkovateľ nepoužíva cookies v rozsahu osobného údaju klienta.

 

Pre informáciu však prevádzkovateľ informuje, že cookies sú v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači (alebo smartfóne alebo tablete) používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto. Pri ďalšej požiadavke prehliadača na stránku z toho istého webového sídla (prakticky z tej istej domény napríklad passwords.example.org) potom prehliadač posiela späť serveru aj uložené cookie alebo viac cookies, ktoré si pýta už v hlavičke stránky.

V prípade dočasných cookies sú informácie zapamätané len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session) daného sídla, v prípade permanentných cookies aj pri ďalších návštevách až do uplynutia platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) používateľom. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich najčastejšie používateľské predvoľby (napríklad jazyk) a pod.

Niektoré cookies umožňujú prevádzkovateľovi zefektívniť ponuku produktov ako aj určité štatistické údaje o prevádzke obchodu. Naša stránka používa lištu cookies, prostredníctvom ktorej si zákazník na základe svojej slobodnej vôle nastaví, či a v akom rozsahu súhlasí s používaním cookies zo strany prevádzkovateľa. Používanie cookies rovnako ako ich vymazanie je možné vykonávať aj priamo v internetovom prehliadači klienta.

 

III. Príjemcovia osobných údajov a predanie do tretích štátov

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje bez Vášho ďalšieho súhlasu neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, okrem nižšie uvedených výnimiek.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Vaše osobné údaje štátnemu orgánu v zmysle príslušného zákona, napr. orgánom činným v trestnom konaní za splnenia zákonných podmienok.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané spracovateľom:

Prevádzkovateľ ďalej používa sofistikované služby (cookies a pod.), ktoré spracúvajú informácie, ktoré spravidla nie sú považované za osobný údaj, pretože nie je možné na ich základe identifikovať Vašu osobu. Cieľom týchto služieb je analýza spojená s prevádzkou obchodu, zabezpečenie kvality prevádzkovania obchodu, ako aj ponuka vhodných produktov jednotlivým cieľovým skupinám. Napriek uvedenej skutočnosti, prevádzkovateľ uvádza subjekty, s ktorými zdieľa uvedené informácie:

Prevádzkovateľ nepostupuje osobné údaje žiadnej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ktoré neposkytujú primeranú ochranu osobných údajov. Výnimkou môže byť, v prípade prevádzkovateľov niektorých nástrojov spojených s prevádzkou internetových stránok, odovzdanie do Spojených štátov. V tomto prípade však takéto osoby vždy spĺňajú podmienky EU – US Privacy Shield, čo je medzinárodný právny rámec, ktorý zaisťuje zodpovedajúci štandard nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany aj v Spojených štátoch amerických (ďalšie informácie na: https://www.privacyshield.gov)

 

IV. Informácie o právach vo vzťahu k osobným údajom

Osoba poskytujúca osobné údaje má kedykoľvek právo požiadať správcu e-shopu poštou alebo e-mailom, ktoré sú uvedené vyššie, požiadať o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané a ak sú, klient má právo na prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o nich.

Osoba poskytujúca osobné údaje má právo na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných osobných údajov, na vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod, alebo, aj pokiaľ nie je preto daný dôvod, o obmedzenie spracovania týchto osobných údajov, právo na poskytnuté osobné údaje a na ich prenos inému správcovi. V prípade, že je spracovanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa e-shopu, osoba poskytujúca osobné údaje má voči uvedenému oprávnenému záujmu právo vzniesť námietku. Za takúto námietku sa považuje aj jednoduché odhlásenie z priameho marketingu, ktoré Vám bude umožnené v rámci každého zaslaného komerčného oznámenia.

Prevádzkovateľ e-shopu spracováva osobné údaje férovo a transparentne. Osoba poskytujúca osobné údaje má v prípade pochybností právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií informácie nájdete na internetových stránkach: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

V. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov a používanie cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre prevádzku obchodu je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané len po nevyhnutne nutnú dobu. Po skončení doby spracovania sú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon spracovávame po dobu, po ktorú to zákon vyžaduje.

Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzatvorenej zmluvy a ďalších súvisiacich práv a povinností budeme uchovávať len po dobu, počas ktorej budú môcť byť tieto súvisiace práva a povinnosti vymáhateľné na súde, teda spravidla 3 roky od vybavenia objednávky alebo vysporiadania posledných nárokov z nej plynúcich.

 

VI. Používame nasledovné typy súborov cookie:

  1. Základné súbory cookie– cookies potrebné nevyhnutné pre prevádzku našich webových stránok a pre poskytovanie našich služieb. Zahŕňajú napríklad súbory cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webstránky bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov, používať nákupný košík alebo využívať služby elektronickej fakturácie. V prípade, ak tieto súbory cookie nepovolíte, nemôžeme Vám zaručiť bezproblémové využívanie obsahu našej webovej stránky.
  2. Analytické/prevádzkové súbory cookie– zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevníci naše webové stránky používajú, umožňujú rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a vidieť, ako sa návštevníci pohybujú na našej webstránke pri jej používaní. Takýmto spôsobom zlepšujeme fungovanie našej služby, napríklad zabezpečením toho, že používatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú. Nezhromažďujeme informácie, ktoré by mohli návštevníkov priamo identifikovať. Údaje sú súhrnné a anonymné.
  3. Funkčné súbory cookie– cookies potrebné na to, aby sme Vás spoznali keď sa na našu webstránku vrátite. Takýmto spôsobom prispôsobujeme obsah webstránky pre Vás, môžeme Vás oslovovať Vaším menom a zapamätať si vaše preferencie, napríklad vaša voľba jazyka alebo regiónu, nastavenia zvolené pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod. Môžu tiež obsahovať Vaše preferencie (napríklad ktorého ste si vybrali predajcu), zisťujú, či sme Vám už neponúkli určitú službu (ako sú dotazníky), alebo slúži k uloženiu zložitejších rozhodnutí (napríklad konkrétneho produktu, ktorý Vás zaujíma). Použitie týchto cookies je výlučne Vaším rozhodnutím, avšak ich prípadným vypnutím môžete prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
  4. Cielené/reklamné súbory cookie– cookie, ktoré zaznamenávajú Vašu návštevu webstránky, konkrétne navštívené sekcie a odkazy, ktoré ste sledovali. Tieto informácie používame na to, aby sme Vám zobrazovali služby a reklamu podľa Vašich preferencií a záujmov, efektívnejšie cielili priamu marketingovú komunikáciu, a tiež na obmedzenie zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Taktiež môžeme tieto informácie zdieľať s tretími stranami.
  5. Súbory cookie tretích strán– tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, napríklad služby analýzy webových návštev) môžu tiež používať súbory cookie, nad ukladaním ktorých nemáme žiadnu kontrolu. Tieto súbory cookie sú pravdepodobne analytické/výkonné alebo cielené súbory cookie. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google – Google Analytics) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.